Norge er ikke et demokratisk land

To interessante saker er snart til behandling i Stortinget, der våre udemokratiske “folkevalgte” sitter.

Sak 1:
Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)
Prop. 92 L (2021-2022), Innst. 415 L (2021-2022)
Behandles i Stortinget 2. juni 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i proposisjonen å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A.

Bakgrunnen for forslaget er at vi må være forberedt på endret smittesituasjon og at det kan bli nødvendig å gjeninnføre strenge smitteverntiltak. Beredskapen må fremdeles være høy og vi må kunne reagere effektivt.
Opprinnelig skulle bestemmelsene om koronasertifikat oppheves seks måneder etter ikrafttredelse. Ved endringslov 29. november 2021 ble virketiden forlenget til 1. juli 2022. Departementet mener det av beredskapshensyn er nødvendig å åpne for bruk av koronasertifikat også utover dette.


Av beredskapshensyn skal altså muligheten for bruk av koronasertifikat forlenges i ett år, frem til 1. juli 2023. EU-kommisjonen (Norge er tydeligvis medlem i EU) påpeker nemlig at covid-19 fortsatt er utbredt i Europa, og at det på dette stadiet ikke er mulig å forutse virkningen av en mulig økning i infeksjoner i andre halvdel av 2022 eller fremveksten av nye varianter.

Helse- og omsorgsdepartementets ønske om forlengelsen av koronasertifikatet stemmer dårlig overens med Folkehelseinstituttet som 2. mars 2022 skriver følgende i rapporten “Anbefalinger om ny strategi mot covid-19-epidemien i Norge (besvarelse av oppdrag 610):”

Ulempen med koronasertifikat er at det splitter befolkningen i to. Det har i en del andre
land virket sterkt polariserende og ført til omfattende demonstrasjoner. Vi har i Norge
ingen tradisjon for å presse folk til vaksinasjon. Begrunnelsen om å unngå egen sykdom
kan oppfattes som paternalistisk. En siste ulempe er at tiltaket feilaktig gir inntrykk av at
de uvaksinerte er smittekildene, og at andre tiltak kan heves dersom man bare utestenger
de uvaksinerte. Det er ikke tilfelle: det meste av smitten skjer mellom vaksinerte.

Grunnlovens paragraf 106 sier at enhver som oppholder seg lovlig i riket, fritt kan bevege seg innenfor rikets grenser. Dersom koronasertifikatet innføres innenlands, er det et klart grunnlovsbrudd.


Sak 2:
Representantforslag om å bekjempe falske nyheter og desinformasjon
Dokument 8:146 S (2021-2022), Innst. 303 S (2021-2022)
Behandles i Stortinget 3. juni 2022

Stortinget ber regjeringen iverksette et systematisk og langsiktig nasjonalt arbeid mot falske nyheter og desinformasjon. Prosjektet bør gå over minst fem år, med oppstart i 2022. Prosjektet bør inkludere et større, tverrfaglig prosjekt i regi av Media City Bergen. Prosjektet skal direkte kunne bidra til å øke kunnskap og kompetanse om falske nyheter og desinformasjon og samtidig legge til rette for å utvikle nye løsninger og ny teknologi som kan benyttes i kampen mot falske nyheter og desinformasjon.


Ministry of Truth?
Det er åpenbart farlig for styresmaktene at sammensuriet benytter seg av den grunnlovsfestede ytringsfriheten i paragraf 100. Uten ytringsfrihet, intet demokrati.

Leave a Reply

%d bloggers like this: