Høringssvar sendt av AGF2030

AGFs svar (sendt 10. mai 2021) på Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

I Norge og Norden har man kjempet for et åpent samfunn.

Denne åpenheten har det moralske hjertet og grunnlaget for et samfunn basert på etikk. Forslaget om å skape et sorteringssamfunn basert på helsemessig status strider mot alle disse prinsippene.

Det minnes om at Legemiddelverket opplyser om at de vaksinene som nå anvendes mot covid-19 i Norge ikke er ubetinget godkjent (se referanse nr. 1). Vaksinasjonsprogrammet som nå pågår kan derfor anses som et forsøk. I den sammenheng bør det nevnes at Legemiddelverket har rapportert om tusenvis av nordmenn som nå er skadet eller døde av vaksinasjonen (se referanse nr. 2). Et økende antall personer forteller om familiemedlemmer og bekjentskap som ikke melder fra om relativt alvorlige bivirkninger (hudutslett, kuler på arm og ben, irregulære menstruasjonsblødninger, m.m.), fordi de ikke lenger har tillit til helsevesenet.

Da regjeringen begår ytterligere et lovbrudd (mer om dette lenger ned) ved at høringsforslaget ikke spesifiserer hva koronasertifikatet skal brukes til, et brudd på Forvaltningsloven i seg selv, er det nødvendig å anta, ut fra hvordan situasjonen i Norge har vært siden mars 2020, hva som er hensikten med dette sertifikatet (se referanse nr. 3). Å frata deler av befolkningen retten til å delta i samfunnslivet, dersom man ikke ønsker en medisinsk behandling som Legemiddelverket meddeler er skadelig, for å rettferdiggjøre en «åpning» av samfunnet er et grovt overtramp. Ikke minst fordi det ikke finnes empiriske bevis for at en nedstenging redder flere liv. Et slikt tiltak er noe vi forbinder med regimer andre steder i verden, og i historiske samfunn.

Det å sette befolkningen i en situasjon hvor man må velge mellom en potensiell skadelig vaksinering og koronasertifikat som gulrot, er i direkte konflikt med flere paragrafer i Grunnloven, De Internasjonale Menneskerettighetene og Nürnberg-kodeksens punkt 4, 5 og 7, og sannsynligvis i konflikt med punkt 1, 2, 6 og 10 (se referanse nr. 4). Det minnes om relasjonen mellom nevnte kodeks og Helsinkideklarasjonen.

En eventuell innføring av koronasertifikat ville bety brudd på Grunnlovens kapittel E, §92 (menneskerettigheter som er bindende for Norge), §93 (nedverdigende behandling), §94 (frihet skal ikke frarøves annet enn ved kriminelle handlinger), og §98 (Ingen må utsettes for usaklig forskjellsbehandling).

Innføring av koronasertifikat, tildels sammen med politikken som ble innført den 12. mars 2020, ville bety eller betyr, henholdsvis, et brudd på grunnlovens §100 (innsynsrett i Statens dokumenter), §101 (forsamlingsfrihet), §102 (personlig integritet), og ikke minst §106 (bevegelsesfrihet innenfor Rikets grenser). At regjeringen har brutt Grunnloven er også på det rene fra Koronakommisjonens leder (ref NOU 2021:6), Stener Kvinnsland (se referanse nr. 5). Det er svært vanskelig å se at en slik regjering er verdig befolkningens tillit.

Innføring av koronasertifikat bryter også med De Internasjonale Menneskerettigheter, artikkel 1 (Alle er født med samme menneskerettigheter), artikkel 2 (Enhver har rett på alle rettigheter nevnt i De Internasjonale Menneskerettigheter, uten forskjell av noen art, deriblant artikkel 22 «rett til sosiale, økonomiske og kulturelle goder som er unnværlig for hans verdighet og frie utvikling av hans personlighet»), artikkel 3 (Enhver har rett til frihet), artikkel 5 (Ingen må utsettes for nedverdigende behandling), artikkel 7 (Enhver har rett til beskyttelse mot diskriminering og oppfordring til diskriminering), artikkel 12 (Enhver har rett til beskyttelse mot angrep på ære og anseelse), artikkel 13, punkt 1 (Enhver har rett til å bevege seg fritt), artikkel 18 (Enhver har rett til samvittighetsfrihet), artikkel 20, punkt 1 (Enhver har rett til å delta i organisasjoner), artikkel 21, punkt 2 (Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land (digitale analfabeter vil ikke få det samme ut av offentlige tjenester dersom de ikke får adgang til offentlig bygg grunnet manglende koronasertifikat)), artikkel 23 (Enhver har rett til fritt valg av yrke), artikkel 27, punkt 1 (enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv) og artikkel 30 (Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen).

Dersom fengsling eller bøter, med eller uten dom, er tiltenkt innført ifm et koronasertifikat, ville ytterligere brudd på artikkel 8 og artikkel 9 i De Internasjonale Menneskerettighetene være et tema.

Som tidligere nevnt er det regjeringens konstruerte nedstenging som indirekte medfører det den mener er «nødvendigheten» av et koronasertifikat. Det vitenskapelige grunnlaget og lovligheten basert på et virus SARS-CoV2 som viser seg å produsere en global dødelighet på under 0.024% det siste året, og en normal dødelighet i Norge, er heller ikke tilstede. At tiltakene er årsaken til en normal dødelighet finnes det ikke empirisk bevis for. Ett av mange forskningsrapporter som viser at nedstenging ikke begrenser dødelighet er publisert av økonom Christian Bjørnskov (se referanse nr. 6). Som Bjørnskov, og direktør for Danmarks Sundhedsstyrelse, Søren Brostrøm, har kommet frem til, er det kun politisk vilje som introduserer nedstenging av samfunnet som løsning (se referanse nr. 7). I Norge har professor Mette Kalager etterlyst tall som viser at nedstenging av enkelte deler av samfunnet faktisk har en positiv effekt. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har ikke klart å fremvise slike tall, siden han ble spurt om dette i november 2020 (se referanse nr. 8). Årsaken er den samme som nevnt like ovenfor og like nedenfor: empiriske undersøkelser viser at det ikke lønner seg hva folkehelsen angår. Nedstenging som løsning anvendes som årsak til å innføre koronasertifikat, fordi de vaksinerte er lovet å få sin frihet tilbake, men det er som nevnt ikke bevis for at nedstenging er den beste løsningen (se referanse nr. 9 til og med nr. 33).

Koronakommisjonen har nå avslørt at viktige sms er slettet hos sentrale personer. Det bør derfor heller brukes ressurser på å finne ut om f.eks. noe tilsvarende har skjedd i Norge, som i Danmark (se referanse nr. 34).

Jeg stiller meg uenig i dette lovforslaget. Forslaget åpner for en stat som har ubegrenset tilgang til å diskriminere og gripe inn i privatlivets sfære hvor man tillater å gjøre det norske folk rettsløse i eget land.

Referanser:

1.               https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/status-pa-koronavaksiner-under-godkjenning

2.               https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210504%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf (side 4, 9, 10, 11 og 12)

3.               https://www.tv2.no/a/13984439

4.               https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/

5.               https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2021-6/id2844388 og  https://www.aftenposten.no/norge/i/wezOmd/koronakommisjonen-regjeringen-broet-grunnloven-da-krisen-rammet-norge

6.               https://academic.oup.com/cesifo/advance-article/doi/10.1093/cesifo/ifab003/6199605

7.               https://www.bt.dk/politik/mette-f-vildledte-alle-myndigheder-anbefalede-ikke-stor-nedlukning-som-hun-paastod

8.               https://www.nettavisen.no/okonomi/topplege-med-klar-beskjed-til-nakstad-vi-ma-fa-tallene-dine/s/12-95-3424049037

9.               https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/11/1.-LANCET-LOCKDOWN-NO-MORTALITY-BENEFIT-A-country-level-analysis-measuring-the-impact-of-government-actions.pdf

10.            https://advance.sagepub.com/articles/preprint/Comment_on_Dehning_et_al_Science_15_May_2020_eabb9789_Inferring_change_points_in_the_spread_of_COVID-19_reveals_the_effectiveness_of_interventions_/12362645

11.            https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/11/3.-KOCH-INSTITUTE-Epi-Report-R0-down-to-1-before-lockdown.pdf

12.            https://arxiv.org/abs/2005.02090

13.            https://advance.sagepub.com/articles/preprint/Comment_on_Flaxman_et_al_2020_The_illusory_effects_of_non-pharmaceutical_interventions_on_COVID-19_in_Europe/12479987

14.            https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/11/6.-PREPRINT-LOCKDOWN-ADDED-LITTLE-OR-NOTHING-PROF-BEN-ISRAEL.pdf

15.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20088260v2

16.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.26.20202267v1

17.            https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3588 (nedstenging medfører flere dødsfall over tid)

18.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047860v3

19.            https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652751/

20.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.09.20210146v2

21.            https://www.nber.org/papers/w27719

22.            https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3543

23.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.01.20222315v1

24.            https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full “Stringency of the measures settled to fight pandemia, including lockdown, did not appear to be linked with death rate”

25.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.26.20140814v2

26.            https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00779954.2020.1844786

27.            http://ssbhalla.org/wp-content/uploads/2020/10/Lockdowns-Closures-vs.-COVID19-Covid-Wins-Nov-4.pdf “No matter what the test, the dominant result is that not only lockdowns were not effective, but that, in a large majority of cases, lockdowns were counter-productive i.e. led to more infections, and deaths than would have been the case with no lockdowns.”

28.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.22.20160341v3

29.            https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13484

30.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.20248936v1

31.            https://www.nature.com/articles/s41586-020-3025-y

32.            https://www.nature.com/articles/s41598-021-84092-1

33.            https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3782395

34.            https://www.aftenposten.no/norge/i/PR8obX/da-granskerne-kom-var-viktige-sms-er-og-notater-slettet-naa-maa-medarb

Leave a Reply

%d bloggers like this: