Høringssvar sendt av AGF2030

AGFs svar (sendt 10. mai 2021) på Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

I Norge og Norden har man kjempet for et åpent samfunn.

Denne åpenheten har det moralske hjertet og grunnlaget for et samfunn basert på etikk. Forslaget om å skape et sorteringssamfunn basert på helsemessig status strider mot alle disse prinsippene.

Det minnes om at Legemiddelverket opplyser om at de vaksinene som nå anvendes mot covid-19 i Norge ikke er ubetinget godkjent (se referanse nr. 1). Vaksinasjonsprogrammet som nå pågår kan derfor anses som et forsøk. I den sammenheng bør det nevnes at Legemiddelverket har rapportert om tusenvis av nordmenn som nå er skadet eller døde av vaksinasjonen (se referanse nr. 2). Et økende antall personer forteller om familiemedlemmer og bekjentskap som ikke melder fra om relativt alvorlige bivirkninger (hudutslett, kuler på arm og ben, irregulære menstruasjonsblødninger, m.m.), fordi de ikke lenger har tillit til helsevesenet.

Da regjeringen begår ytterligere et lovbrudd (mer om dette lenger ned) ved at høringsforslaget ikke spesifiserer hva koronasertifikatet skal brukes til, et brudd på Forvaltningsloven i seg selv, er det nødvendig å anta, ut fra hvordan situasjonen i Norge har vært siden mars 2020, hva som er hensikten med dette sertifikatet (se referanse nr. 3). Å frata deler av befolkningen retten til å delta i samfunnslivet, dersom man ikke ønsker en medisinsk behandling som Legemiddelverket meddeler er skadelig, for å rettferdiggjøre en «åpning» av samfunnet er et grovt overtramp. Ikke minst fordi det ikke finnes empiriske bevis for at en nedstenging redder flere liv. Et slikt tiltak er noe vi forbinder med regimer andre steder i verden, og i historiske samfunn.

Det å sette befolkningen i en situasjon hvor man må velge mellom en potensiell skadelig vaksinering og koronasertifikat som gulrot, er i direkte konflikt med flere paragrafer i Grunnloven, De Internasjonale Menneskerettighetene og Nürnberg-kodeksens punkt 4, 5 og 7, og sannsynligvis i konflikt med punkt 1, 2, 6 og 10 (se referanse nr. 4). Det minnes om relasjonen mellom nevnte kodeks og Helsinkideklarasjonen.

En eventuell innføring av koronasertifikat ville bety brudd på Grunnlovens kapittel E, §92 (menneskerettigheter som er bindende for Norge), §93 (nedverdigende behandling), §94 (frihet skal ikke frarøves annet enn ved kriminelle handlinger), og §98 (Ingen må utsettes for usaklig forskjellsbehandling).

Innføring av koronasertifikat, tildels sammen med politikken som ble innført den 12. mars 2020, ville bety eller betyr, henholdsvis, et brudd på grunnlovens §100 (innsynsrett i Statens dokumenter), §101 (forsamlingsfrihet), §102 (personlig integritet), og ikke minst §106 (bevegelsesfrihet innenfor Rikets grenser). At regjeringen har brutt Grunnloven er også på det rene fra Koronakommisjonens leder (ref NOU 2021:6), Stener Kvinnsland (se referanse nr. 5). Det er svært vanskelig å se at en slik regjering er verdig befolkningens tillit.

Innføring av koronasertifikat bryter også med De Internasjonale Menneskerettigheter, artikkel 1 (Alle er født med samme menneskerettigheter), artikkel 2 (Enhver har rett på alle rettigheter nevnt i De Internasjonale Menneskerettigheter, uten forskjell av noen art, deriblant artikkel 22 «rett til sosiale, økonomiske og kulturelle goder som er unnværlig for hans verdighet og frie utvikling av hans personlighet»), artikkel 3 (Enhver har rett til frihet), artikkel 5 (Ingen må utsettes for nedverdigende behandling), artikkel 7 (Enhver har rett til beskyttelse mot diskriminering og oppfordring til diskriminering), artikkel 12 (Enhver har rett til beskyttelse mot angrep på ære og anseelse), artikkel 13, punkt 1 (Enhver har rett til å bevege seg fritt), artikkel 18 (Enhver har rett til samvittighetsfrihet), artikkel 20, punkt 1 (Enhver har rett til å delta i organisasjoner), artikkel 21, punkt 2 (Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land (digitale analfabeter vil ikke få det samme ut av offentlige tjenester dersom de ikke får adgang til offentlig bygg grunnet manglende koronasertifikat)), artikkel 23 (Enhver har rett til fritt valg av yrke), artikkel 27, punkt 1 (enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv) og artikkel 30 (Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen).

Dersom fengsling eller bøter, med eller uten dom, er tiltenkt innført ifm et koronasertifikat, ville ytterligere brudd på artikkel 8 og artikkel 9 i De Internasjonale Menneskerettighetene være et tema.

Som tidligere nevnt er det regjeringens konstruerte nedstenging som indirekte medfører det den mener er «nødvendigheten» av et koronasertifikat. Det vitenskapelige grunnlaget og lovligheten basert på et virus SARS-CoV2 som viser seg å produsere en global dødelighet på under 0.024% det siste året, og en normal dødelighet i Norge, er heller ikke tilstede. At tiltakene er årsaken til en normal dødelighet finnes det ikke empirisk bevis for. Ett av mange forskningsrapporter som viser at nedstenging ikke begrenser dødelighet er publisert av økonom Christian Bjørnskov (se referanse nr. 6). Som Bjørnskov, og direktør for Danmarks Sundhedsstyrelse, Søren Brostrøm, har kommet frem til, er det kun politisk vilje som introduserer nedstenging av samfunnet som løsning (se referanse nr. 7). I Norge har professor Mette Kalager etterlyst tall som viser at nedstenging av enkelte deler av samfunnet faktisk har en positiv effekt. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har ikke klart å fremvise slike tall, siden han ble spurt om dette i november 2020 (se referanse nr. 8). Årsaken er den samme som nevnt like ovenfor og like nedenfor: empiriske undersøkelser viser at det ikke lønner seg hva folkehelsen angår. Nedstenging som løsning anvendes som årsak til å innføre koronasertifikat, fordi de vaksinerte er lovet å få sin frihet tilbake, men det er som nevnt ikke bevis for at nedstenging er den beste løsningen (se referanse nr. 9 til og med nr. 33).

Koronakommisjonen har nå avslørt at viktige sms er slettet hos sentrale personer. Det bør derfor heller brukes ressurser på å finne ut om f.eks. noe tilsvarende har skjedd i Norge, som i Danmark (se referanse nr. 34).

Jeg stiller meg uenig i dette lovforslaget. Forslaget åpner for en stat som har ubegrenset tilgang til å diskriminere og gripe inn i privatlivets sfære hvor man tillater å gjøre det norske folk rettsløse i eget land.

Referanser:

1.               https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/status-pa-koronavaksiner-under-godkjenning

2.               https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210504%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf (side 4, 9, 10, 11 og 12)

3.               https://www.tv2.no/a/13984439

4.               https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/

5.               https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2021-6/id2844388 og  https://www.aftenposten.no/norge/i/wezOmd/koronakommisjonen-regjeringen-broet-grunnloven-da-krisen-rammet-norge

6.               https://academic.oup.com/cesifo/advance-article/doi/10.1093/cesifo/ifab003/6199605

7.               https://www.bt.dk/politik/mette-f-vildledte-alle-myndigheder-anbefalede-ikke-stor-nedlukning-som-hun-paastod

8.               https://www.nettavisen.no/okonomi/topplege-med-klar-beskjed-til-nakstad-vi-ma-fa-tallene-dine/s/12-95-3424049037

9.               https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/11/1.-LANCET-LOCKDOWN-NO-MORTALITY-BENEFIT-A-country-level-analysis-measuring-the-impact-of-government-actions.pdf

10.            https://advance.sagepub.com/articles/preprint/Comment_on_Dehning_et_al_Science_15_May_2020_eabb9789_Inferring_change_points_in_the_spread_of_COVID-19_reveals_the_effectiveness_of_interventions_/12362645

11.            https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/11/3.-KOCH-INSTITUTE-Epi-Report-R0-down-to-1-before-lockdown.pdf

12.            https://arxiv.org/abs/2005.02090

13.            https://advance.sagepub.com/articles/preprint/Comment_on_Flaxman_et_al_2020_The_illusory_effects_of_non-pharmaceutical_interventions_on_COVID-19_in_Europe/12479987

14.            https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/11/6.-PREPRINT-LOCKDOWN-ADDED-LITTLE-OR-NOTHING-PROF-BEN-ISRAEL.pdf

15.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20088260v2

16.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.26.20202267v1

17.            https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3588 (nedstenging medfører flere dødsfall over tid)

18.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047860v3

19.            https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652751/

20.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.09.20210146v2

21.            https://www.nber.org/papers/w27719

22.            https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3543

23.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.01.20222315v1

24.            https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full “Stringency of the measures settled to fight pandemia, including lockdown, did not appear to be linked with death rate”

25.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.26.20140814v2

26.            https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00779954.2020.1844786

27.            http://ssbhalla.org/wp-content/uploads/2020/10/Lockdowns-Closures-vs.-COVID19-Covid-Wins-Nov-4.pdf “No matter what the test, the dominant result is that not only lockdowns were not effective, but that, in a large majority of cases, lockdowns were counter-productive i.e. led to more infections, and deaths than would have been the case with no lockdowns.”

28.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.22.20160341v3

29.            https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13484

30.            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.20248936v1

31.            https://www.nature.com/articles/s41586-020-3025-y

32.            https://www.nature.com/articles/s41598-021-84092-1

33.            https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3782395

34.            https://www.aftenposten.no/norge/i/PR8obX/da-granskerne-kom-var-viktige-sms-er-og-notater-slettet-naa-maa-medarb

I will hold you

MP3-fil for nedlasting

Look, there was once in my life
I didn’t even know wrong from right
Back in ’92 I believed the media lies
I believed the government too
Then something opened my eyes
It was a breakthrough
Like being born again
It’s been quite a ride
And I know it’s not through
Compassion for you
And the things that you do
The people you love

So many people turn around now
So many people regret
I see their sorrow when they say oh my
How could I believe this big lie

I promise I will hold you
I will hold you
When you come

We have all made bad choices
We have all been asleep
Misled and hypnotized, by outer voices
Hidden our truths in the deep

I will hold you
I will hold you
When you come

Life is not just easy
We are here to learn
Expand, get better and rise
We can go wrong sometimes
But we can always turn
Let our mistakes make us wise

I will hold you
I will hold you
When you come

We often forget who we are
Through life we go blind
But we still know deep inside
Now you can see, relearn and rewind
I hope you will feel some pride

I will hold you
I will hold you
When you come

Dødelighet per aldersgruppe

Foto: AGF2030

Hvilke aldersgrupper har størst dødelighet hittil i 2022?

Som vi ser, er det de gamle som dør. Det er lav dødelighet blant mennesker under 60 år. 72,05 % av dødsfallene hittil i år, er blant mennesker over 75 år. Tabellen viser totalt antall døde t.o.m uke 21.

AlderAntall dødeAndel døde
0-4460,25 %
5-9110,06 %
10-14110,06 %
15-19300,16 %
20-24350,19 %
25-29630,34 %
30-34560,30 %
35-39690,37 %
40-441300,70 %
45-492001,07 %
50-543391,82 %
55-594842,60 %
60-647534,04 %
65-691 2036,45 %
70-741 7819,55 %
75-792 58813,88 %
80-842 77314,87 %
85-893 24317,39 %
90-943 06316,43 %
95-991 4747,90 %
100+2951,58 %
Totalt18 647100,00 %
Antall døde 2022 uke 1-21

Kilde i SSB Statistikkbanken

TabellStatistikk
12973Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper 2000-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/12973/

Norge er ikke et demokratisk land

To interessante saker er snart til behandling i Stortinget, der våre udemokratiske “folkevalgte” sitter.

Sak 1:
Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)
Prop. 92 L (2021-2022), Innst. 415 L (2021-2022)
Behandles i Stortinget 2. juni 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i proposisjonen å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A.

Bakgrunnen for forslaget er at vi må være forberedt på endret smittesituasjon og at det kan bli nødvendig å gjeninnføre strenge smitteverntiltak. Beredskapen må fremdeles være høy og vi må kunne reagere effektivt.
Opprinnelig skulle bestemmelsene om koronasertifikat oppheves seks måneder etter ikrafttredelse. Ved endringslov 29. november 2021 ble virketiden forlenget til 1. juli 2022. Departementet mener det av beredskapshensyn er nødvendig å åpne for bruk av koronasertifikat også utover dette.


Av beredskapshensyn skal altså muligheten for bruk av koronasertifikat forlenges i ett år, frem til 1. juli 2023. EU-kommisjonen (Norge er tydeligvis medlem i EU) påpeker nemlig at covid-19 fortsatt er utbredt i Europa, og at det på dette stadiet ikke er mulig å forutse virkningen av en mulig økning i infeksjoner i andre halvdel av 2022 eller fremveksten av nye varianter.

Helse- og omsorgsdepartementets ønske om forlengelsen av koronasertifikatet stemmer dårlig overens med Folkehelseinstituttet som 2. mars 2022 skriver følgende i rapporten “Anbefalinger om ny strategi mot covid-19-epidemien i Norge (besvarelse av oppdrag 610):”

Ulempen med koronasertifikat er at det splitter befolkningen i to. Det har i en del andre
land virket sterkt polariserende og ført til omfattende demonstrasjoner. Vi har i Norge
ingen tradisjon for å presse folk til vaksinasjon. Begrunnelsen om å unngå egen sykdom
kan oppfattes som paternalistisk. En siste ulempe er at tiltaket feilaktig gir inntrykk av at
de uvaksinerte er smittekildene, og at andre tiltak kan heves dersom man bare utestenger
de uvaksinerte. Det er ikke tilfelle: det meste av smitten skjer mellom vaksinerte.

Grunnlovens paragraf 106 sier at enhver som oppholder seg lovlig i riket, fritt kan bevege seg innenfor rikets grenser. Dersom koronasertifikatet innføres innenlands, er det et klart grunnlovsbrudd.


Sak 2:
Representantforslag om å bekjempe falske nyheter og desinformasjon
Dokument 8:146 S (2021-2022), Innst. 303 S (2021-2022)
Behandles i Stortinget 3. juni 2022

Stortinget ber regjeringen iverksette et systematisk og langsiktig nasjonalt arbeid mot falske nyheter og desinformasjon. Prosjektet bør gå over minst fem år, med oppstart i 2022. Prosjektet bør inkludere et større, tverrfaglig prosjekt i regi av Media City Bergen. Prosjektet skal direkte kunne bidra til å øke kunnskap og kompetanse om falske nyheter og desinformasjon og samtidig legge til rette for å utvikle nye løsninger og ny teknologi som kan benyttes i kampen mot falske nyheter og desinformasjon.


Ministry of Truth?
Det er åpenbart farlig for styresmaktene at sammensuriet benytter seg av den grunnlovsfestede ytringsfriheten i paragraf 100. Uten ytringsfrihet, intet demokrati.

Ja, vi ble lurt

Vi ble lurt i 2009 og vi ble lurt i 2020

22. januar 2010 skrev Aftenposten om svineinfluensabløffen i A-magasinet.

13 000 kan dø.
Sivilforsvaret ble mobilisert da svineinfluensaen kom til Norge.
Enorme pengesummer er tjent på det som er blitt kalt en av verdens største helseskandaler.

“13 000 mulig døde nordmenn var en vanvittig tallspekulasjon”
Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk


Flere av ekspertene som gir råd til WHO i vaksine- og virusspørsmål, har koblinger til selskaper i legemiddelindustrien.

Da WHO erklærte at svineinfluensaen var en pandemi, utløste det Norges forpliktelse om å kjøpe 9,4 millioner vaksiner fra GlaxoSmithKline.

Dermed utløste en mild og stort sett ufarlig influensaepidemi massevaksinasjon i den rike verden – og milliardinntekter for legemiddelindustrien. Og som om det ikke var nok: WHO mente at det var nødvendig med to vaksiner per person.

29 nordmenn døde under svineinfluensaepidemien. En gjennomsnittlig vinterinfluensa tar livet av mellom 1000 og 1300 nordmenn.

Keiserens nye klær

MP3-fil til nedlastning


Det gör ont att bli lurad
Bli pushad på giftsprutor
Gör det inte mindre surt
Det är klart jag är förbannad
Vi kommer aldrig acceptera er propaganda

2020 viste dere for flere, hvem dere er
Gale, hatefulle og totalitær
Uten ære, men forkledd som humanitær
Høre på dere?
Jeg vil heller bli banka i hjæl av balltrær
Prostituere meg som statssekretær

Tydelig dere presser på
Fordi stadig flere begynner å forstå
Seksti tusen bivirkninger er vanskelig å unngå
Dere er ikke verdig til å styre mitt liv
Nakstad, du er i det minste inhabil

Keiserens nye klær, manipulasjon
Vi ser forskjell på løgner og ekte informasjon
Et samfunn hvor gjetning er bedre enn fakta
Ikke narr meg til å le, dere er styresmakta?

Dere tror ikke covid er farlig engang
Dere bryter egne lover gang på gang
Dere overlevde og lyver om det meste
Som psykopaten “jeg gjør det jo for ditt eget beste”

Det gör ont att bli lurad
Bli pushadgiftsprutor
Gör det inte mindre surt
Det är klart jag är förbannad
Vi kommer aldrig acceptera er propaganda

Det gör ont att bli lurad
I en så kallad fri demokrati
Med lögner och censur
Ni tror ni kommer undan
Vi kommer aldrig acceptera er propaganda

Disse ordene skremmer dere
Fordi dere projiserer, men later som ingenting har skjedd
Dere vet godt hva dere driver med
Hastehøringsrunder
fordi dere er lysredd

Sletting og sladding av store mengder data
Skjule alt for den vanlige mannen i gata
Hjulpet av media og deres innleide klovner
Manus er så dårlig at jeg nesten sovner
Dere snakker om frihet, kaller motstand for anti-statlig og nazi
Stoltenberg bombet Libya, men det har vel ingenting å si?
Dere kjører på med deres falske demokrati
Fakta er jo umulig for løgnmedia å gjengi
Men det er klart dere gir jo penger til de
Roper vær medmenneskelig
Men innfører tyrannisk teknokrati

Jeg ser hva som skjer fordi sannheten gjør meg fri
Deres ulovligheter, jeg selger ikke sjela mi
Vi takker nei til både CBRNE og singularity
Vi takker nei til Guldvog jeg aldri så på partilista mi
Og Stoltenbergs FHI
Og Nakstads gode økonomi
Og Steinar Madsens kvikksølvteori
Bent Høie som sa Pandemrix ikke ga narkolepsi
Det var jo en konspirasjonsteori

Det gör ont att bli lurad
Bli pushad på giftsprutor
Gör det inte mindre surt
Det är klart jag är förbannad
Vi kommer aldrig acceptera er propaganda

Det gör ont att bli lurad
I en så kallad fri demokrati
Med lögner och censur
Ni tror ni kommer undan
Vi kommer aldrig acceptera er propaganda

Vi sier ja til rødt, hvitt og blått
Kom dere ut av Norge, planen deres er avslått
En gjeng med taperepå tide å gå
Rydd opp i problemer på Aavitslands kontor
Som forrige gang lo…av dere…det er ikke til å misforstå

Overdødelighet i Norge?

Foto: AGF2030

Økt dødelighet i 2021

Statistisk sentralbyrå skrev 9. mars 2022: Det døde 42 000 personer i 2021. Det er en oppgang på 1 400 sammenlignet med året før, og flere enn noe år etter 2003.

Det døde 42 002 personer i 2021. I 2003 døde 42 478 personer. (Kilde: SSB Tabell 05379)

Hvis vi går enda lengre tilbake i tid, ser vi at dødeligheten var større i alle år på 1990-tallet enn i 2021. I 1993 døde f.eks. 46 597 personer.

Dødeligheten i 2021, i absolutte tall, kan sammenlignes med dødeligheten 1981, da det døde 41 893 mennesker. Dette betyr at dødeligheten var større for 40 år siden ettersom folketallet i 1981 var 4 092 340. I 2021 var folketallet 5 391 369. (Kilde: SSB Tabell 10211)

Det døde 1 391 flere personer i 2021 enn i 2020 og 1 318 flere enn i 2019.

Antall døde 2000-2021

ÅrKvinnerMennTotalt
202120 57821 42442 002
202020 04320 56840 611
201919 97920 70540 684
201819 87020 97040 840
201719 64921 12540 774
201619 68321 04340 726
201519 74020 98740 727
201419 70620 68840 394
201319 97621 30641 282
201220 07221 92041 992
201120 06921 32441 393
201020 02721 47241 499
200919 91221 53741 449
200820 32221 39041 712
200720 21621 73841 954
200619 62821 62541 253
200520 11321 11941 232
200419 99121 20941 200
200320 56521 91342 478
200221 64322 82244 465
200121 63022 35143 981
200021 66522 33744 002
Kilde: SSB Tabell 05379

Hvordan ser aldersfordelningen ut blant de som døde i 2021?

De fleste som døde i 2021, var i alderen 85-89 år; 7 378 personer. Deretter kommer aldersgruppen 90-94 år med 6 556 døde. 619 personer over 100 år døde i 2021. I aldersgruppen 75-79 år døde 5 620 personer i 2021. Det er 571 flere enn i 2020, og 765 flere enn i 2019. (Kilde: SSB Tabell 10325)

Antall døde under 60 år, var lavere i 2021 enn på mange år.
I 2021 døde 3 623 personer under 60 år.
I 2020 døde 3 747 personer under 60 år.
I 2019 døde 3 712 personer under 60 år.
I 2000 døde 5 405 personer under 60 år. (Kilde: SSB Tabell 07995)

Dødelighet hittil i 2022

Til og med uke 17 i 2022 har det dødd 15 344 personer.
Det har dødd 1 977 flere i uke 1-17 i 2022 enn i samme periode i 2021, og 1 164 flere enn i samme periode i 2020.

Folkehelseinstituttet skrev 10. mai 2022 i sin ukerapport om totaldødeligheten følgende:

Det er i 2022 foreløpig beregnet flere dødsfall enn forventet i uke 8, 11, 12 og 14 i befolkningen i Norge som helhet og i aldersgruppen 65 år og eldre.

Døde i 2022 i ukene 1-17 sammenlignet med samme uker i 2017-2021

Uke201720182019202020212022
11 006938872862830955
21 048872829952868911
3928945812837860824
4866857835862851821
5914881889815792922
6823904843796813887
7845928914855768901
8898917828813756988
9863907821836705964
10822950833799790924
11805867837826788986
12788905805809769980
13756807791854719882
14809820782831778935
15776827757840751840
16758778761816752816
17816781800777777808
Totalt14 52114 88414 00914 18013 36715 344
Kilde: SSB Tabell 07995

Kilder i SSB Statistikkbanken

TabellStatistikk
05379Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder 1974-2021
https://www.ssb.no/statbank/table/05379
07995Døde etter kjønn, alder og uke
https://www.ssb.no/statbank/table/07995/
10211Alders- og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1846-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/10211
10325Døde, etter kjønn og 1-årige aldersgrupper 1986-2021
https://www.ssb.no/statbank/table/10325/
12973Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper 2000-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/12973/

Svinaktig influensa?

Svin. Foto: AGF2030

For dem som har glemt hendelsesforløpet i svineinfluensaen:

Les rapporten: “Ny influensa A (H1N1) 2009: Gjennomgang av erfaringene i Norge”, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/ny-influensa-a-h1n1-2009.pdf

Punkt 4.6. Vaksineavtalen (side 37) er interessant:
Gjeldende Pandemiplan fra 2006 omtaler den vaksineavtalen Norge på det tidspunkt hadde med produsenten Solvay om 4 millioner doser influensavaksine. Avtalen ville bli utløst når WHO hadde erklært nivået på utbruddet til fase 6, altså at det foreligger en pandemisk situasjon. Norge inngikk for øvrig sin første avtale om levering av influensapandemivaksine allerede i 2004.

Ny avtale ble inngått med produsenten GlaxoSmithKline (GSK) 30. juni 2008 etter forutgående anbudsrunde. Avtalen gjelder for tre år med mulighet til forlengelse i ytterligere tre år.
Avtalen gir Norge rett og plikt til å kjøpe pandemivaksine, og den omfatter totalt 9,4 millioner doser (to doser per innbygger) til en kostnad av 730 mill. kr.

Du verden så forutseende de var!

Da WHO erklærte svineinfluensa som en pandemi i 2009, hadde FHI/Helsedirektoratet allerede vaksineinnkjøpsavtalen klar. Avtalen med GlaxoSmithKline om innkjøp av Pandemrix var inngått ett år tidligere, sommeren 2008.

30. juni 2008 inngikk Norge vaksineavtalen med GlaxoSmithKline.
Avtalen gikk ut på at under en eventuell pandemi skulle GlaxoSmithKline forsyne Norge med to doser vaksine per norske innbygger.
Avtalen ga Norge garanti for leveranse, men den ga ikke rom for reforhandlinger.
11. juni 2009 erklærte generaldirektør i WHO, Margaret Chan Fung Fu-chun (fra Hong Kong), svineinfluensa (H1N1), for en pandemi.
WHO anbefalte alle sine 194 medlemsland å vaksinere seg, og med dette ble Norges vaksineavtale med GlaxoSmithKline utløst.

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2010/10/13/overdrev-faren-ved-svineinfluensa/